27.10.2018

კლუბის წევრებისტვის ჩატარდა პროფ. რაფფაელე კავალკანტის ლექცია.