კლუბის წევრებისტვის ჩატარდა პროფ. რაფფაელე კავალკანტის ლექცია.